Alihankinta-messut

Innovaatioekosysteemi – tuloksellisuutta tutkimus- ja kehitystoimintaan

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia ennennäkemättömille liiketoiminnoille ja toimintatavoille,  pakottaa yritykset myös aktiivisesti etsimään näitä ja luo monessa eri suhteessa painetta yhä tiiviimmälle moninkeskeiselle tutkimuksen ja kehityksen yhteistyölle. Nurkissa puuhastelu ei enää riitä.

Perinteisessä, pirstaleisessa tutkimuksen ja kehityksen hankemaailmassa laajankin hankekokonaisuuden sisällä käytännön tekeminen jää valitettavan usein parityöskentelyn tai huonoimmassa tapauksessa yksilötyöskentelyn tasolle. Tämä heikentää menestyksen mahdollisuuksia ja hankkeeseen sijoitetun rahan hyötysuhdetta merkittävästi. Digitaalisen murroksen myötä tutkimus- ja kehitystoimintaa tulee rakentaa uudella tavalla. Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhä useammin dynaamisissa ympäristöissä useiden toimijoiden yhteistyön tuloksena. Näissä ympäristöissä tavoitteellinen, pitkäjänteinen yhteistyö rakentuu yhteisen agendan ympärille mahdollistaen uuden arvon rakentumisen paitsi verkostossa, myös sen ulkopuolella luoden kilpailuetua ja edistäen innovaatiovetoista kasvua. Suomen toimintaympäristössä toimiviksi todennetut mekanismit tähän löytyvät DIMECC innovaatioekosysteemin muodossa.

Tässä innovaatioekosysteemissä menestymisen mahdollisuudet luodaan jo ennen aktiviteettitasoisen tutkimus- ja kehitystyön aloittamista. Yhteisen agendan ansiosta aktiviteettivalmistelut eivät käynnisty tyhjästä hetken hypesanojen ympärille vaan niiden taustalla on suuri kuva, joiden paloja valmisteltavat kokonaisuudet ovat. Valmistelutyö on systemaattista, osallistavaa ja sitä suorittaa rakenteeltaan tarkoitusta vastaava, motivoitunut ja arvoyhteensopiva konsortio. Työn tuloksena syntynyt suunnitelma pohjautuu ei vain mielenkiintoisiin, vaan tärkeisiin asiakkaan ongelmiin. Kehitysmatkalle leimaa antavia piireitä ovat aito johtajuus, tiivis vuorovaikutus sekä aidosti avoin tiedonjako, joka nostaa kehitysnopeutta ja onnistumistodennäköisyyttä moninkertaiseksi verrattuna perinteiseen hankemaailmaan. Ympäristö kannustaa ja luo edellytyksiä nopeisiin kokeiluihin, joiden merkitystä ei voida nykyisessä toimintaympäristössä liiaksi korostaa. Digitalisaation myötä kasvanut kompleksisuus ja muutosnopeus edellyttää innovaatiokehityksessä rohkeutta ja usein myös reipasta etunojaa. Asia, jolle ei ole selkeää business casea tänään, omaa sellaisen kahden kolmen vuoden kuluttua – ja silloin kyytiin nouseminen on jo liian myöhäistä. Business casen kanssa puuhastelun sijaan on keskeistä kyetä tunnistamaan asiakkaan tärkeitä ongelmia, luomaan näihin ratkaisuja ja kokeilemaan näitä.  Kehitysmatka ei pääty hankkeen loppuseminaariin. Systemaattinen kerrytetyn tiedon ja osaamisen levittäminen ympäristöön (koulutus ja teollisuus) lisää kehitysnopeutta ja vaikuttavuutta entisestään.

DIMECCin kaltaisten innovaatioekosysteemien olemassaolo ei ole tulevaisuudessa vain mahdollisuus vaan myös perusedellytys. Digitalisaation etenemisen myötä perinteiset arvoketjut ja toimialarajat murtuvat, arvo syntyy useiden eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä mahdollistaa myös täysin uudet arvon tuottamisen tavat sekä meille vielä tuntemattomien liiketoimintojen synnyn. Puhutaan kokonaisuuksista, joita kukaan ei pysty toteuttamaan yksin. Haluttaessa luoda Suomeen uutta kilpailuetua alustatalouden kulmalta, meidän tulee varmistua siitä, että instumentit joissa näihin liittyviä asioita kehitetään ovat olemassa ja voivat hyvin.

Harri Nieminen
Innovaatiokehitys- ja tutkimusjohtaja
Fastems Oy Ab