Alihankinta-messut

Sandvik panostaa turvallisuuteen, asiakaspalveluun ja osaamisen kehittämiseen

Sandvikin tarjonta ja teknologia ovat maanalaisen urakointi- ja kaivosteollisuuden huippua. Olemme johtava laite- ja palveluiden toimittaja, mutta nykyisessä markkina- ja taloustilanteessa se ei pelkästään riitä. Liiketoiminnan ennakointiin ja resursointiin tarvitaan entistä tulevaisuuspainotteisempi lähestymistapa. Parempi tuottavuus, parempi asiakaspalvelu, turvallisuus, tehokas yhteistoiminta yhtenä tiiminä, strateginen ketteryys sekä organisaation tehostaminen ovat myös painopistealueinamme.

Liiketoiminta ylittää nykyisin sekä maantieteelliset että poliittiset rajat, joten Sandvikin kaltaisen yrityksen on mahdollista hyödyntää maailmanlaajuisia voimavarojaan alueellisen toimintansa tukena. Hyvät suhteet ja hoidetut kontaktit ovat silloin elintärkeitä. Monet asiakkaat edellyttävät yhteistyökumppaneilta valmiuksia pitkän aikavälin yhteispeliin, jotta kummankin yrityksen kokemusta ja voimavaroja voitaisiin hyödyntää asiakkaan tuottavuuden parantamiseksi. Palvelut kaivoksille ja isoille urakointiyrityksille saattaa sisältää kaikki työntekijöiden rekrytoinnista käyttöhenkilöstön ja ammattimiesten kouluttamiseen sekä laitehuollosta korkeimpien standardien mukaiseen laitekannan käytön hallinnointiin. Varmistamme, että asiakkaiden liikeyritykset toimivat tuottavammin ja turvallisemmin.

Liiketoiminnan ja prosessin tuntemus elintärkeää

Asiakkaan tarpeiden tunteminen ja tuottavuuden parantaminen vaativat asiakkaan liiketoiminnan ja toimintaprosessin syvällistä tuntemista. Yleinen prosessituntemus malmiesiintymän tuottamisesta metalliksi ei enää riitä, vaan pitää tuntea asiakkaan prosessi. Muutos tuotteiden myyjästä ratkaisujentoimittajaksi vaatii tietämyksen lisäksi saumatonta yhteispeliä ja ryhmähenkeä.

Tasapaino, erilaisuus ja luovuus ovat toimintamme keskeisiä elementtejä, kansainvälisen huippuluokan tuote- ja palvelutarjonnan sekä turvallisen teknologian lisäksi. Sandvik myy edelleen tuotteita eikä ole kokonaan muuttunut ratkaisujen toimittajaksi. Asiakkaiden erilaisuus ja heidän tarpeidensa eroavaisuus huomioidaan. Kaikki eivät halua avainasiakkuuksia tai läheistä kumppanuutta.

Toimintaa hienosäädetään koko ajan. Oleellinen tekijä on ympäristön hahmottaminen avoimin mielin, jotta strateginen joustavuus säilyy. Lisäksi panostetaan organisaation joustavaan resurssien käyttöön, turvallisuuteen ja ryhmätyötaitoihin. Mahdollisuus parantaa sekä asiakkaiden että Sandvikin tuottavuutta perustuu siihen, että Sandvikin väki ymmärtää oikein, mitä asiakkaat odottavat tuotteilta, palveluilta ja tavarantoimittajasuhteilta. Myös tuotekehitys on tärkeässä asemassa ja asiakkaiden toiveet sekä kommentit huomioidaan uusien laitteiden suunnittelussa.

Viime vuosina koneet ovat kehittyneet entistä turvallisemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi, lisäksi automaatio ja digitalisaatio ovat lisääntyneet. Turvallisuuteen, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja data-pohjaiseen tiedonkeruuseen panostetaan jatkuvasti kaivos- ja urakointiteollisuuden aloilla, sillä historia on osoittanut, että jatkuvalla tuotekehitysyhteistyöllä kansainvälisten asiakkaiden kanssa on suuri merkitys yhtiön menestyksessä. Digitalisaatio ja IoT-pohjaiset sovellukset ovat arkipäivää automaation lisäksi.

Sandvikin kaivosautomaatiojärjestelmän kehittäjät saivat suomalaisen insinöörityöpalkinnon jo vuonna 2013. Palkinnon perusteluissa arvostettiin erityisesti sitä, että automaatiojärjestelmässä yhdistetään tekniikan eri osa-alueiden, mekatroniikan, säätötekniikan, turvallisuustekniikan, erilaisten informaatio- ja viestintäteknologioiden osaamista. Automaatiojärjestelmää rakennettaessa on tehty myös pioneerityötä asiakaslähtöisyydessä ja tiimityöskentelyssä yli yksikkö- ja yritysrajojen.

Haasteet luovat mielenkiintoa

Nykyisessä talouden matalasuhdanteessa monitahoisella yhteistyöllä ja tuotekehitystyöllä on erittäin suuri merkitys. Aikaisemmin kasvu oli nopeaa, mutta nyt alan kehitys on hidastunut. Nyt on kehitettävä uusia ratkaisuja uusille asiakkaille. Markkinoille onkin tullut melkoinen joukko seuraavan sukupolven koneita ja laitteita.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintaympäristö tarjoaa Sandvikille mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja haasteita. Keskitymme tarjonnan, tuotteiden ja palveluiden kehityksellä tehostamaan asiakkaiden kivenlouhinnan sujuvuutta ja kustannustehokkuutta sekä parantamaan omia kokoonpanotoimintojamme ja materiaalivirtojamme. Nämä kaikki tekijät antavat lisähaastetta ja vaativat liiketoiminnalta ennakointia ja resursointia entistä tulevaisuuspainotteisemmin, mutta on hyvä, että haasteita riittää. Se tekee elämästä mielenkiintoisen.

Sandvikilla on ilo olla Alihankinta 2016 -messujen kumppaniyritys. Tapahtuman tämän vuoden pääteemat digitalisaatio ja johtaminen koskettavat myös meidän toimintaa. Alihankinta-messuilla kumppanuuksien ja monitahoisen yhteistyön merkitys korostuu. On erittäin tärkeää, että Tampereella on tällainen teollisuuden yhteen kokoava tapahtuma, jossa päähankkijoiden johtotason henkilöt voivat kohdata alihankkijoiden ydinhenkilöitä ja pitää yllä hyviä henkilösuhteita. Kohtaamiset synnyttävät luottamusta ja sitä kautta saadaan hoidettua yhdessä verkoston kanssa myös nykypäivän haastavat tilanteet, kuten nopean lisäkapasiteetin saaminen tai reklamaatiotilanteet. Merkittävä osa myös meidän globaalista tuotekehityksestä tehdään täällä Suomessa, joten odotamme innolla kiinnostavia kohtaamisia alihankkijoiden kanssa. Tampereella tavataan!

Jussi Maksimainen
johtaja
Sandvik Mining and Construction Oy